Recently Added : งานประชุมวิชาการที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด

2022-07-07 the 14th NPRU National Academic Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2022-03-22 The 10th PSU Trang National Conference and 1st International Conference on Research across Disciplines จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
2022-03-25 NCAR NBU : National Conference in Applied Research “Disruptive Innovation” การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”
2022-03-25 The 31st TSU Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565
2022-04-02 HRM NPST National Conference 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1

Upcoming Event : งานประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

2022-01-24 12th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 12
2022-02-03 The 5th National Conference on Landscape Architecture 2022 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 “ปรกติที่ปรารถนา
2022-02-14 The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022: Frontier Research in the Future Challenges [Online]
2022-02-25 “Strategies for Managing Social and Technological Disruption: กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
2022-02-25 The International and National Conference in Business Administration and Accountancy 2022 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565
2022-02-28 The 1 st Nationl and Internationl Conference Institute of Aviation and Aerospace Technology 2022 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2022-03-01 13th Women's Leadership and Empowerment Conference [WLEC2022] การประชุมผู้นำสตรีและการเสริมพลังครั้งที่ 13
2022-03-03 The 6th PIM International Conference The 6th PIM International Conference
2022-03-04 The 6th TICC International Conference “Next Normal…Next Move towards Sustainable Development Goals
2022-03-05 17th Education and Development Conference [EDC2022] การประชุมวิชาการศึกษาและการพัฒนาครั้งที่ 17 [EDC2022]

Submission Deadline : งานประชุมวิชาการที่จะหมดเขตส่งผลงาน

2022-01-31 The 8th TNI Academic Conference (TNIAC2022) งานประชุมสหวิทยาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
2022-01-31 2022 7th International Conference on Business and Industrial Research
2022-01-31 NCAR NBU : National Conference in Applied Research “Disruptive Innovation” การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”
2022-01-31 NCAR NBU : National Conference in Applied Research “Disruptive Innovation” การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”
2022-01-31 The 15th National and International Research Conference การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
2022-01-31 NCAR NBU : National Conference in Applied Research “Disruptive Innovation” การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2565 “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก”
2022-02-01 7th International Conference on Spirituality and Psychology [ICSP2022] การประชุมนานาชาติเรื่องจิตวิญญาณและจิตวิทยาครั้งที่ 7
2022-02-01 17th Education and Development Conference [EDC2022] การประชุมวิชาการศึกษาและการพัฒนาครั้งที่ 17 [EDC2022]
2022-02-06 A ROAD TO FUTURE REBUILDING PATH TO THAI-CHINA 'COMMON PROSPERITY' การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่17และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
2022-02-06 The 10th PSU Trang National Conference and 1st International Conference on Research across Disciplines จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565