Event Date : 2017-09-21 - 2017-09-23

Submission Deadline : 2017-06-30

Venue : ห้อง 3409 อาคาร Fms คณะวิทยาการจัดการ และ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา

Website : http://www.ipsconference.psu.ac.th/

งานวิจัยมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพื่อทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายในการวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day)สถาบันสันติศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  ภายใต้ชื่อ “ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 :วันสันติภาพสากล "50 ปี ม.อ. สันติภาพเพื่อสังคม" 

าขาวิชาของบทความ

- สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา
- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Organized by : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์