Event Date : 2018-01-18

Submission Deadline : 2017-10-25

Venue : โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Website : http://pubadm.crru.ac.th/soc/

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมของสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น และสังคมไทยในทุกระดับ และเพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาและผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์  (Poster Presentation)

ประเด็นการนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่

8.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม

8.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสู่ยุค Thailand 4.0

8.1.2 การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

8.1.3 การพัฒนาศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัย

8.1.4 ความมั่นคงของชีวิตและสังคม

8.1.5 นวัตกรรมทางสังคม

8.1.6 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์

8.2 ด้านการพัฒนา

8.2.1 การพัฒนาในยุค Thailand 4.0

8.2.2 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นในสังคมไทย

8.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

8.3 ด้านการศึกษา

8.3.1 การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และ เยาวชน

8.3.2 นวัตกรรมทางการศึกษา

8.3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

8.4 ด้านการบริหารจัดการ

8.4.1 การบริหารจัดการธุรกิจ

8.4.2 การบริหารรัฐกิจ

8.5 การวิจัยด้าน Startup

8.6 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

8.7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Organized by : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย