Event Date : 2017-09-20

Submission Deadline : 2017-08-20

Venue : ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน, จังหวัดน่าน

Website : http://www.nan.mcu.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=110&Itemid=134

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการชั้นสูง โดยมีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และเป็นทิศทางที่คณาจารย์นักวิจัย

และนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยได้ทำการผลิตองค์ความรู้เพื่อเสนอสู่สาธารณะ โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมในหลากหลายด้าน

 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ ด้วยการตีพิมพ์ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลประกอบด้วย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย์จังหวัดน่านมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน และวิทยาลัยชุมชนน่าน จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1เรื่อง “พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐” เพื่อให้สังคมได้รับรู้วิธีคิด อุดมการณ์ และความหมายของพุทธบูรณาการอันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขสังคมต่อไป 

Organized by :