Event Date : 2017-11-24

Submission Deadline : 2017-09-15

Venue : อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

Website : http://202.28.123.141/th/index.php

รูปแบบการจัดประชุม

- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker)

- การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

- การนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ 5 สาขา

- สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ

- สาขาศึกษาศาสตร์

- สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

Organized by : มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี