Event Date : 2018-01-22 - 2018-01-23

Submission Deadline : 2017-09-29

Venue : ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

Website : https://ag2.kku.ac.th/conference19/

ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 19 เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตรศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่  เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา วิทยาโรคพืช พืชไร่ พืชสวน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร และการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรโดยจัดเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน

 

บทความวิจัยที่นำเสนอทั้งแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จะได้รับการพิจารณาตรวจอ่านจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยบทความวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วจึงสามารถนำเสนอได้ ทั้งนี้บทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมจะจัดทำในรูปของวารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ

เรื่องที่จะนำเสนอในประชุมวิชาการเกษตร ต้องเป็นบทความการวิจัย (research article) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆด้านการเกษตรหรือสาขาใกล้เคียงและต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใดมาก่อน เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งภายในและภายนอก) แล้ว จึงจะนำเสนอในการประชุมได้ และตีพิมพ์ในวารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ

 

การจัดประชุมวิชาการเกษตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศและ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมผลักดันให้การเกษตรของประเทศไทยเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรในวงการเกษตรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

Organized by : มหาวิทยาลัยขอนแก่น