Event Date : 2017-11-10 - 2017-11-12

Submission Deadline : 2017-09-15

Venue : ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

Website : https://sites.google.com/a/kpi.ac.th/kpicongress19/home

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เป็นแนวทางให้สังคมการเมืองไทยเดินหน้าไปในทิศทางใหม่ภายใต้กรอบกติกาใหม่ กระบวนการและกลไกใหม่ และนับเป็นการนำประชาธิปไตยไทยเข้าสู่ความท้าทายใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ ประชาธิปไตยจะผ่านความท้าทายและสามารถหยั่งรากอย่างยั่งยืนในสังคมไทยได้หรือไม่ รัฐธรรมนูญใหม่จะแก้ไขปัญหาและนำพาประชาธิปไตยไทยไปในทิศทางที่ต้องการเห็นได้อย่างไร เงื่อนไขปัจจัยใดที่ส่งเสริมประชาธิปไตยไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อท้าทายใดที่ประชาธิปไตยไทยต้องเผชิญและต้องผ่านพ้นไปให้ได้

เพื่อแสวงหาคำตอบและข้อเสนอทางวิชาการต่อทุกฝ่ายในการนำไปสู่ประชาธิปไตยที่หยั่งรากยั่งยืนต่อไป สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจึงกำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีในครั้งนี้ขึ้น

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับ บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวกับเรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ 

Organized by : สถาบันพระปกเกล้า