Event Date : 2018-02-16

Submission Deadline : 2017-10-31

Venue : ห้อง C201/1 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Website : http://www.agri.kmitl.ac.th/kmac/index.php

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดให้ให้ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จึงต้องมีพันธกิจการดำเนินงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน การจัดการประชุมวิชาการเกษตร พระจอมเกล้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างสม่ำเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะได้นำเสนอผลการวิจัยออกสู่สาธารณะและเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปยังผู้ใช้โดยตรง การจัดการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าครั้งที่  ๕ กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “วิถีเกษตรไทย ปลอดภัย..ยั่งยืน” ซึ่งนอกจากจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแสดงผลงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง พัฒนาการเกษตรและนิเทศศาสตร์เกษตร โดยผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑

สาขาของการประชุม

- สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

- สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง

- สาขาพัฒนาการเกษตรและนิเทศศาสตร์เกษตร

Organized by : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง