Event Date : 2018-02-02 - 2018-02-04

Submission Deadline : 2017-11-30

Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Website : https://www.tsmed.or.th/tsmed-2018/

สมาคมคณิตศาสตรศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา

2) แลกเปลี่ยนความรู้ของครูในการพัฒนาปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียน

3) ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูและขยายมุมมองทางด้านคณิคศาสตรศึกษาแก่สมาชิก

4) ติดต่อกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และการวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา

5) เผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ได้แก่ วารสารคณิตศาสตรศึกษา หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยีด้านการเรียนและการสอน และอื่นๆ แก่สมาชิกและผู้สนใจทางคณิตศาสตรศึกษา

6) เผยแพร่ความรู้และงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป

ปี 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย

Organized by : สมาคมคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น