Event Date : 2018-05-27 - 2018-05-29

Submission Deadline : 2018-03-30

Venue : โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Website : https://ird.skru.ac.th/ranc2018/

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดทักษะความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพรายได้และการพึ่งพาตนเอง ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดย สกอ. ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคเอกชน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และสร้างกลไกเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนำความรู้จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อชุมชนและประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยในแต่ละเครือข่ายฯ ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

 

หัวข้อและเนื้อหาของการประชุม 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักในการประชุม คือ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” และประเด็นที่เป็นเนื้อหาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต 

- การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/สร้างสรรค์

- การศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

 

- นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

Organized by : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)