Event Date : 2018-03-12 - 2018-03-13

Submission Deadline : 2018-02-20

Venue : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Website : http://www.stat.mju.ac.th/nucs2018/

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ 

ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 (ปีการศึกษา 2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ และสถิติประยุกต์ 

ได้นำเสนอผลงานวิชาการในด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน

 

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร อีกทั้งยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และในแต่ละปีได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการ

ดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2560) นับรวมเป็นครั้งที่ 6 ในการนี้สาขาวิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ยกระดับโครงการจากประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาเพียง 3 สถาบันเป็นการจัด 

"ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ ระดับชาติ"

 

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมวิชาการ ทั้งนี้การจัดให้มี

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มตามหลักวิชาการ และผลงานของนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณานอกจากจะได้นำเสนอ

 

Organized by : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่