Event Date : 2018-05-31 - 2018-06-01

Submission Deadline : 2018-04-25

Venue : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Website : http://www.muphconference2018.com

ประเทศไทย ๔.๐ เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆกับ

เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ ซึ่งสิ่งสำคัญในการเตรียมคนไทย ๔.๐ คือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ คนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพแข็งแรง (Health) และมีจิตใจงดงาม (Heart) ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill-Set) และพฤติกรรม (Behavior Set) ของคนไทยทั้งระบบ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพของบุคคล ในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม

มีความสามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self - Management) และอยู่ในสังคมรอบรู้ (Literate Society) โดยเริ่มที่ประชาชนเป็นหลัก ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลความรู้สุขภาพ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน นำไปสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและปรับสภาพแวดล้อมได้ และสุดท้ายบอกต่อเพื่อสร้างสังคมรอบรู้สุขภาพอย่างยั่งยืน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้รอบรู้สุขภาพ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา ที่ยั่งยืน และเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนสุขภาพของประเทศ ซี่งเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างองค์กรรอบรู้ สู่สังคมรอบรู้สุขภาพ

 

เนื้อหาสาระการประชุม

๑. ความรอบรู้สุขภาพกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒. การกำกับเชิงนโยบายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

๓. การขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความรอบรู้สุขภาพ

๔. กระบวนการขับเคลื่อนความรอบรู้สุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕. การพัฒนานักวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ

๖. การสื่อสารเพื่อสร้างการรอบรู้สุขภาพ

๗. แผนการก้าวกระโดดสู่สังคมรอบรู้สุขภาพ

๘. การนำเสนองานวิจัยด้านการรอบรู้สุขภาพ ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

 

Organized by : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล