Event Date : 2018-09-21

Submission Deadline : 2018-06-30

Venue : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Website : www.ipsconference.psu.ac.th

          งานวิจัยมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพื่อทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายในการวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day)สถาบันสันติศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “ประชุมวิชาการระดับชาติ:วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3  \"ศาสนากับสันติภาพ\" 

าขาวิชาของบทความ

- สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

- สาขาวิชารัฐศาสตร์

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- สาขาวิชาสังคมศึกษา

- สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา

- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Organized by : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์