Event Date : 2018-06-29

Submission Deadline : 2018-05-31

Venue : Bangkok

Website : http://www.conference.grad.ssru.ac.th/index.php?l=th

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ สู่อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในด้านงานวิจัย จึงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 “Local & Global Sustainability : Meeting the Challenges & Sharing the Solutions” ร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งของภาครัฐบาลและเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยี ไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่อไป ทั้งนี้การประชุมวิชาการได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ย่อมจะเป็นการยกระดับตัวชี้วัดด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และรวมทั้งได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ 1,700 บาท (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ข้าราชการและ/หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

Organized by : The Graduate Shool, Suan Sunandha Rajabhat University