Event Date : 2018-08-07 - 2018-08-08

Submission Deadline : 2018-06-25

Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Website : http://www.rdi.nrru.ac.th/rdi/rdi_office/index.php?page=page&page_id=0

ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแก่บุคลากรในระดับท้องถิ่น อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90  เป็นบุคคลากรในพื้นที่  มหาวิทยาลัยจึงมุ่งหวังให้บุคคลเหล่านั้นได้นำวิชาความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร เพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านการบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์อื่น ๆ จำนวนหลายหลักสูตร ในด้านของการวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อยกระดับการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐาน

ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล”  (Connecting Local Research to International Perspectives)” โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้  จึงถือว่าเป็นการต่อยอดการทำงานเชิงวิชาการในพื้นที่ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการดำเนินงานสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้เป็นที่ประจักษ์ อันมีผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีต่าง ๆ  ว่าสามารถดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้คนในท้องถิ่นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในที่สุด

Organized by : สถาบันวิจัยและพัฒนา, คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์