Event Date : 2018-07-20

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website : https://sites.google.com/a/kku.ac.th/gecon2018/home

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปกำหนดจัดการประชุมวิชาการ GE Show & Share  เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล” เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปสู่การพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “5 ทศวรรษแห่งประสบการณ์: การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ” เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป จาก รศ.สุภาพ ณ นครและการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กลุ่มย่อย เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากอาจารย์ผู้สอนประจำสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning and Implementation)” “หลักการและการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning and Implementation)” และ “การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป Digital Tool for GE Management ”

Organized by : สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น