Event Date : 2018-10-18 - 2018-10-19

Submission Deadline : 2018-08-31

Venue : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Website : http://rd.vru.ac.th/researchcon2018

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี      รวมทั้งหมด 5 สถาบัน ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9  ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่าย เพื่อเป็นเวทีให้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เปิดกว้างสู่สังคม กลุ่มสาขาที่เปิดรับดังนี้

1.สาขาการศึกษา

2.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวิศวกรรม

4.สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ

5.สาขาเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

6.สาขาสาธารณสุข

Organized by : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์