Event Date : 2018-11-16

Submission Deadline : 2018-08-26

Venue : ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

Website : http://www.thaipopulation.org

สมาคมนักประชากรไทย  เปิดรับสมัครบทความเพื่อพิจารณานำเสนอในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

หัวข้อการนำเสนอ (Topics)  

- ผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิตประชากร

- ประชากรต่างวัย

- ประชากรและสุขภาพ

- การเจ็บป่วยและการตาย

- ภาวะเจริญพันธุ์ และอนามัยเจริญพันธุ์

- ประชากรกับธุรกิจ

- การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง

- ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัย

- ประชากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

- ประชากรและการพัฒนา

- ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย

Organized by : Thai Population Association