Event Date : 2019-03-11

Submission Deadline : 2018-11-30

Venue : THE LANDMARK BANGKOK

Website : https://giac2019.tgia.org/

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย และมหาวิทยาลัย 12 แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกอบกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เสนอไว้ในงานประชุมสัมมนา ProNic#2 (Professional Non-Life Insurance Camp) ว่าจะร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านประกันวินาศภัยตลอดจนรักษาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้จัดประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักประกันภัย ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นจากการศึกษาวิจัย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับวิชาการทางด้านการประกันวินาศภัย หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
  3. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และวิชาการประกันวินาศภัยระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และภาคธุรกิจ
  4. เพื่อนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา และสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดกับธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลักของงาน

1.    การบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดยแขกรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันวินาศภัย

2.    การนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยายของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

 

Organized by : สมาคมประกันวินาศภัยไทย