Event Date : 2019-02-09

Submission Deadline : 2018-12-20

Venue : มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Website : www.ptu.ac.th

การวิจัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้นการนำผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้การทำวิจัยต่อยอดจากฐานวิจัยเดิมหรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่ประชาคมวิชาการ ยังถือเป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมโดยรวม 

มหาวิทยาลัยปทุมธานีและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 โดยที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก สำหรับโอกาสนี้มหาวิทยาลัยปทุมธานีและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของโครงการ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้วิจัยชาวไทยและต่างประเทศ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาสู่สังคมอัจฉริยะ” ขึ้น โดยมีภาคีเครือข่ายทางวิชาการเข้าร่วมจัดประชุม จำนวน 12 สถาบัน

กลุ่มสาขาวิชาในการประชุม

1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Organized by : การประชมุวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2562