Event Date : 2019-05-16 - 2019-05-17

Submission Deadline : 2019-02-18

Venue : มหาวิทยาลัยทักษิณ

Website : http://www.phcon2019.tsu.ac.th

Conference Theme : “การสาธารณสุขในยุคของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” (Public Health in Disruptive World)

การประชุมวิชาการ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2" มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาการทางสาธารณสุขศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากเป็นปรากฎการณ์ที่นำนักวิชาการ นักวิจัยและนักปฏิบัติจากทุกมุมเมืองของประเทศไทยมาพบกันก่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ รวมถึงสร้างความท้าทายในการพัฒนางานสาธารณสุขในยุคของการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเพื่อสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

กอรปกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 20 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในโลกของการเปลี่ยนแปลง กำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมโครงสร้างที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะของคนไทย โดยเฉพาะสร้างหลักประกันสุขอนามัยสำหรับทุกคน  เกิดสถานการณ์และแนวโน้มของพัฒนาการด้วยศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยาการปัญญาอย่างก้าวกระโดด และฉับพลัน กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นมาก ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับวิถีชีวิตและการพัฒนาในทุกด้าน

สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2 เชิญ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ในทุกพื้นที่รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมพัฒนาการสาธารณสุขไทยและภาวะความเป็นอยู่ดีของประชาชนและลดความไม่เท่าเทียมในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ‘การสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2’ : การสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะการพัฒนาที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2579 ที่จะมีสัดส่วนของ ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 30 ให้เกิดสังคมสูงวัยสุขภาวะดี ในสภาพแวดล้อมของสังคมเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

--------------------------------------------------------------------------------------

:: ขอบเขตหัวข้อการประชุม แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้

1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

     การพัฒนาอาชีอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพของแรงงาน และการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ แรงงานสูงอายุและการกประเมินความสามารถใน  การทำงาน กายรศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เทคโนโลยีและการจัดการมลพิษ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษข้ามแดน ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

2. การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม

    การสร้างเสริมสุขภาพสุขภาพตามช่วงวัย โภชนาการ การดูแลผู้สูงอายุ  อุบัติเหตุและสุขภาพจิตตามช่วงวัย ประชากรศึกษา ประชากรศาสตร์  วิถีชิวิตมมนุษย์ สุขภาวะและวัฒนธรรม การศึกษาทางมานุษยวิทยา ชาติพันธ์วรรณา ระบบสุขภาพชุมชน สังคมศาสตร์ในงานสาธารณสุข 

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ 

     การจัดการความรู้ ระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ การจัดการความรู้ ระบบสุขภาพอำเภอ ระบบสุขภาพชุมชน กำลังคนด้านสาธารณสุข ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (HA) เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข  

4. บุหรี่ แอลกอฮอล์ โรคเรื้อรัง อุบัติ/แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

     พฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยง ความรุนแรง ปัจจัยและผลกระทบ ด้านบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ  เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย การแพทย์พื้นบ้าน การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในงานสาธารณสุข สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ สปาและความงาม 

5. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

     วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การฝึกกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดการกีฬา กีฬาและนันทนาการ

6. จิตตะปัญญา 

     การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำ การสร้างพลังเชิงลึก สุนทรียสนทนา

7. International

     Occupational health and safety; Environmental health and technology : Tobacco, alcohols and accident: Health care system development; Thai traditional and alternative medicine; Social and community studies; Health management by age group global health sport and exercise science

Organized by : มหาวิทยาลัยทักษิณ