Event Date : 2021-03-27

Submission Deadline : 2021-02-15

Venue : ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท, กรุงเทพมหานคร

Website : http://www.orientalmedicineconference.com

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ผ่านการวิจัยจากการทดลอง การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือการถ่ายทอดโดยผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ

โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

Organized by : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ