Event Date : 2021-03-27

Submission Deadline : 2021-02-28

Venue : (ระบบ Online) วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Website : http://conf.nmc.ac.th/2021

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไก ที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม

วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีกำหนดการจัดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังมีนโยบายผลักดันไปสู่การจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่อไปด้วย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการที่รวบรวมผลงาน ด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564 (NMCCON2021) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet และ Google Classroom 

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา

          1) ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

          2) ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

          3) ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง

          4) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

          5) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

          6) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

 

Organized by : สำนักงานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา