หัวข้อ Topic : ชีววิทยา (Biology)

2022-02-14 The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience 2022: Frontier Research in the Future Challenges [Online]
2022-03-04 The 6th TICC International Conference “Next Normal…Next Move towards Sustainable Development Goals
2022-04-01 A ROAD TO FUTURE REBUILDING PATH TO THAI-CHINA 'COMMON PROSPERITY' การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่17และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
2022-04-25 5th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่5
2022-05-19 2022 7th International Conference on Business and Industrial Research
2022-05-30 21th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21
2022-07-04 22th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22
2022-07-07 the 14th NPRU National Academic Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม