หัวข้อ Topic : ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economics)

2021-01-25 9th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการบริหารและจัดการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9
2021-02-03 3rd TOURIST Conference on Sustainable Tourism: Building Resilience in Uncertain Times
2021-02-05 ในหัวข้อ “BUSINESS TRANSITION TO THE NEW NORMAL การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
2021-02-05 “ BUSINESS TRANSITION TO THE NEW NORMAL” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ
2021-03-03 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (PIM 4th International Conference)
2021-03-26 NCAR NBU : National Conference in Applied Research “New Way of Life in a Changing Society” การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2564 “วิถีชีวิตใหม่ในสังคมเปลี่ยนแปลง”
2021-04-30 THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, HUMANITY, EDUCATION, MANAGEMENT AND ARTS (RSUSOC-2021) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การจัดการ และศิลปะ ประจำปี 2564
2021-05-20 The 7th TNI Academic Conference 2021 งานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
2021-05-20 6th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2021) งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6
2021-07-15 The 11th National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group: NCSAG2021 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11