หัวข้อ Topic : ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economics)

2019-01-25 การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”
2019-02-09 “Smart Society Development” (NICS) ์National and International Conference 2019
2019-02-11 The 9th International Conference on Art and Culture Network
2019-02-15 National Sustainability in Business Conference & Journal 2019 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
2019-02-22 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
2019-03-08 The 15th National Conference and 2019-1 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems and 2019-1 National Conference on Business Administration. โครงการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 15 (The 15 th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2019-1)
2019-03-09 12th Annual Poverty and Social Protection Conference(PSPC 2019) การประชุมความยากจนและการคุ้มครองทางสังคมประจำปีครั้งที่ 12
2019-03-11 1st General Insurance Academic Conference “Dealing with Uncertainty : The Future of Insurance” โครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
2019-03-29 10th National and International Research Conference, Suan Sunandha Rajabhat University. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2019-03-30 The 6th National Conference Nakhonratchasima College, 2019 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
2019-04-03 CHINA-ASEAN International Conference 2019
2019-05-31 The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019)