Upcoming Event : งานประชุมวิชาการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้

2023-03-24 NCAR NBU : National Conference in Applied Research:New Global Perspectives in the post- pandemic: Challenges and Opportunities การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 : “มิติใหม่ของโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ความท้าทายและโอกาส”
2023-03-24 NCAR NBU : National Conference in Applied Research:New Global Perspectives in the post- pandemic: Challenges and Opportunities การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 : “มิติใหม่ของโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ความท้าทายและโอกาส”
2023-03-27 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17
2023-03-31 The 19th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System and The International and National Conference on Business Administration 2023-1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023-1)
2023-03-31 KKBS INTERNATIONAL CONFERENCE 2023 : BUSINESS INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
2023-03-31 The 9th Business, Economics and Communications International Conference 2023 โครงการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่9
2023-04-05 The 12th PSU Trang National and 2nd PSU Trang International Conference การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และ การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 2
2023-04-11 4th International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2023) การประชุมวิชาการนานาชาติสหวิทยาการและวิจัยทางการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
2023-04-24 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่8

Submission Deadline : งานประชุมวิชาการที่จะหมดเขตส่งผลงาน

2023-03-24 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่8
2023-03-24 The 12th National Conference on Applied Liberal Arts (NCAA 2023) การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12
2023-03-25 IAMBEST2023 The 8th National Conference and The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology
2023-03-30 2023 SPUC national and international conference : Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs). โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2023-03-31 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (MDTE 2023)
2023-03-31 การวิจัยและนวัตกรรมสังคมสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566
2023-03-31 The 11th PSU Education Conference
2023-04-05 4th International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2023) การประชุมวิชาการนานาชาติสหวิทยาการและวิจัยทางการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
2023-04-14 The 7th RMUTP Conference on Engineering and Technology 2023 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ ๗