Event Date : 2022-06-09

Submission Deadline : 2022-04-30

Venue : online ผ่านระบบ Cisco WebEx

Website : http://www.utcc.ac.th/conference_6

 

การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สถานการณ์โควิด 19

Striving towards Sustainable Development Goals during the COVID Pandemic

 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองนอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาได้ส่งผลให้การแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกมิติ การนำพาประเทศให้ข้ามผ่านสถานการณ์นี้สู่ภาวะปกติ เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโต ทันสมัย ก้าวหน้าอย่างสมดุลและอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยกลไกการพัฒนาประเทศบนหลักคิดที่เหมาะสม จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ มองว่าการพัฒนานั้นจะต้องพัฒนามิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล โดยการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน องค์กร อุตสาหกรรม และระดับประเทศ

สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้กับสังคม โดยมีอาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการเป็นทรัพยากรบุคคลหลักที่สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการจะเป็นเวทีที่คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการจะได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนออกสู่สาธารณชน  เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิชาการและงานวิจัย อันจะนำมาซึ่งความคิด มุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการให้กับสังคมได้  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (UTCC National Conference) มาห้าครั้งแล้ว งานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติในปีการศึกษา 2564 นี้ เป็นครั้งที่ 6  และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ

2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและภาคสังคม

2. เกิดเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ การจัดการในภาคธุรกิจ การค้าและบริการ การศึกษา และการวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและนักวิชาการภายนอก ทำให้สามารถนำประสบการณ์และองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ การค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขัน 

 

เปิดผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขา

  • สังคมศาสตร์ (บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) ฯลฯ

  • มนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

 

Organized by : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย