Event Date : 2022-07-08 - 2022-07-09

Submission Deadline : 2022-05-14

Venue : Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin university and Cisco webex meetings

Website : http://husoicon2022.tsu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ \"การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (TSU HUSOiCON 2022) วัรูปแบบ HYBRID ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และระบบ Cisco Webex Meetings
  
หัวข้อที่เปิดรับ
1.มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
2.ปรัชญาและศาสนา
3.ภาษาและภาษาศาสตร์
4.วรรณกรรมและคติชนวิทยา
5.การพัฒนาชุมชน
6.รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์
7.วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษา
8.สื่อ สารสนเทศและการสื่อสาร
9.บริหารธุรกิจ
10.การศึกษา
11.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
12.หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

Organized by : Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin university