Event Date : 2022-12-08 - 2022-12-09

Submission Deadline : 2022-09-15

Venue : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในรูปเเบบออนไลน์)

Website : https://ww4.agi.nu.ac.th/natgen7/

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะสถาบันริเริ่มจัดการประชุมวิชาการฯ มีความภาคภูมิใจที่มีการเจริญก้าวหน้าของการนำเสนอผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมโอกาสให้บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพระดับประเทศ ตลอดจนเกิดความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย (NatGEN) เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นในการประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7” ทางภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเสริมสร้างแนวความคิดในการพัฒนางานวิจัย ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูหรือบรรเทาผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านภัยพิบัติ ความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความยั่งยืนของการเกษตร สุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

จากความสำคัญดังกล่าว

ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (NatGEN) ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ประเด็นสำหรับผู้ส่งผลงานวิชาการ

นิเวศวิทยาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านป่าไม้ เกษตร และสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเฝ้าติดตามและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลาย การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

นิเวศวิทยาประยุกต์

ภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ประยุกต์

ความยั่งยืนของการเกษตร

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Organized by : ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร