Event Date : 2022-11-10 - 2022-11-11

Submission Deadline : 2022-06-30

Venue : ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

Website : https://citt.or.th/ncit2022/

โดยการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14(NCIT2022) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ในการแบ่งปันงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง เราเชื่อว่าการวิจัยที่ครอบคลุม เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมสำหรับสังคมมีความสำคัญมาก จึงขอเชิญชวนนักวิจัยได้ส่งผลงานและเข้าร่วมประชุม NCIT2022 การประชุมนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด และผลการวิจัยใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางในอนาคตสำหรับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม NCIT2022 เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดยสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://www.citt.or.th) ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการประชุมที่ นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องมานำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยได้อย่างบูรณาการ

Organized by : สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ร่วมกับ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI) ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)