Event Date : 2022-12-16

Submission Deadline : 2022-11-04

Venue : Online Present

Website : https://rcim-ncame.rcim.in.th/

การประชุมนี้เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังการระบาดโควิด-19ในมุมมองทางสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความตามกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มของผู้ส่งผลงานและภาษาที่ใช้ ดังนี้

กลุ่มบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังการระบาดโควิด-19” โดยเน้นสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1) รัฐประศาสนศาสตร์

2) บริหารธุรกิจ

3) นวัตกรรมการจัดการ

4) การบริหารการศึกษา

Organized by : วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์