Event Date : 2022-12-07 - 2022-12-09

Submission Deadline : 0000-00-00

Venue : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Website : https://sotl8.mfu.ac.th/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL)  กำหนดจัดโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL8) : THE NEXT NORMAL OF EDUCATION

ภายในงานจะได้พบกับทวิทยากรมากความสามารถ มากประสบการณ์ ตลอดจนเครือข่ายผู้บริหาร อาจารย์ คุณครู และบุคลากรในแวดวงการศึกษามากมาย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไร ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร พิภพ อุดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ Acting Head of AIS Academy พร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การเสวนาด้านวิชาการ กิจกรรม Workshop นิทรรศการแสดงผลงาน และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ ที่จะทุกท่านเยี่ยมชมบรรยากาศที่สวยงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ จังหวัดเชียงราย

Organized by : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน