Event Date : 2023-03-03

Submission Deadline : 2023-03-03

Venue : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Website : https://conference.sct.ac.th/13/

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security: เศรษฐกิจวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์” เป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สมาคมวิชาชีพ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการอันมีคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอย่างแพร่หลาย 

กอรปกับวิทยาลัย มีความประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ เป็นการจุดประเด็นที่สำคัญยิ่งต่อทิศทางการมองการศึกษา การออกแบบนโยบายที่จะช่วยปกป้องมนุษย์ให้มีความมั่นคงโดยคำนึงถึงบริบทที่ต้องมองไปข้างหน้าและปรับตัวให้ทันท่วงทีพร้อมรับกับภัยคุกคามต่าง ๆ วิทยาลัยจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องเศรษฐวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ขอบข่ายผลงานทางวิชาการที่นำเสนอ

A ด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

B ด้านวิศวกรรมศาสตร์

C ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

D ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

E ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

F ด้านสารสนเทศศาสตร์

G ด้านการศึกษา

H ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

I ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

Organized by : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้