Event Date : 2022-12-03

Submission Deadline : 2022-10-09

Venue : คณะศิลปศาสตร์ และออนไลน์ผ่านระบบ zoom

Website : https://sites.google.com/psu.ac.th/la-ncon

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  และได้กำหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของบัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน

จากเหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ  ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มภาษาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ในการประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์

    1 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

    2 เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

    3 เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

    4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน

 

สาขาที่เปิดรับบทความ

- กลุ่มทางภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และ ภาษาอื่นๆ)

- กลุ่มทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน การบิน และบริการและท่องเที่ยว

Organized by : คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่