Event Date : 2023-02-04

Submission Deadline : 2023-01-15

Venue : โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Website : http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/2022/11/03/spukkcon2023/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้สนับสนุนการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง การจัดเวที หรือพื้นที่ด้านวิชาการเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากขึ้น

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางงานวิจัย และวิชาการต่างๆ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง เป็น เวทีนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านวิชาการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดแนวคิดเพื่อต่อยอดผลงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

ขอบข่ายของผลงานที่นำเสนอ

การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)”  ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา คือ

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

- กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์

- กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

 

 

Organized by : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย ในเครือฯ