Event Date : 2023-02-03

Submission Deadline : 2022-11-30

Venue : วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก

Website : https://www.krirk.ac.th/events/the-1st-international-academic-conference-2023/

ด้วยศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ จีน-อาเซียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก และสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาจีนนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้ร่วมกันจัดโครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาภาษาจีนนานาชาติจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จะจัดขึ้นโดยใช้รูปแบบ ณ ที่ตั้ง (Onsite) และรูปแบบออนไลน์ (Online) ควบคู่กัน ภายใต้หัวข้อการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในอาเซียน สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาจีนนานาชาติระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ตลอดจนผลักดันการพัฒนาการสอนภาษาจีนในอาเซียนและประเทศอื่นๆ ตามนโยบาย หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road Initiative)  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในด้านการจัดการสอนภาษาจีนนานาชาติต่อไปในอนาคต

 

ซึ่งจะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้

1) ประเด็นระดับภูมิภาค/ประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

2) วัยผู้เรียนที่ลดลงและความเข้ากันกับบริบทท้องถิ่นของการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

3) ประเด็นเกี่ยวกับ “สามการสอน” ในการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการศึกษาออนไลน์ในการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

5) การพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างการศึกษาภาษาจีนนานาชาติและอาชีวศึกษา

6) การสร้าง การรวม และการให้บริการด้านทรัพยากรที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ

7) มาตรฐาน การทดสอบ และประเมินผลการศึกษาภาษาจีนในประเทศอาเซียน

8) นโยบายด้านภาษาและยุทธศาสตร์การเผยแพร่ของประเทศอาเซียน

 

ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย

Organized by : ศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ จีน-อาเซียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก และสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาจีนนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง