Event Date : 2023-02-27

Submission Deadline : 2022-12-13

Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Website : https://grad.crru.ac.th

ลักษณะผลงานที่เปิดรับ

- เป็นผลงานทางวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์ หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

เป็นผลงานวิจัย ในกลุ่ม

- กลุ่มการศึกษา

- กลุ่มการบริหารและการจัดการ

- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ