Event Date : 2023-02-14

Submission Deadline : 2022-12-25

Venue : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Website : https://natres.skc.rmuti.ac.th/?page_id=3984

การศึกษา การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยให้มีเวทีแสดงผลงานทั้งจากโครงงาน ปัญหาพิเศษ งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และจากความสำเร็จของงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวนี้ จึงทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะกระตุ้นให้นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของทั้งวิทยาเขตสกลนคร และผู้สนใจ ได้ทำงานเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอให้จัดการดำเนินโครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Natural Resources and Health Science: NACON-NARAHS) ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ นำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยอย่างกว้างขวางมากขึ้น  และยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในยุคเนกซ์นอร์มอล  (Next normal)

ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เฉพาะกลุ่มดังต่อไปนี้

1.กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

2.กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์พื้นบ้าน

โดยขยายเวลาเปิดรับตั้งแต่บัดนี้-25 ธันวาคม 2565

 

Organized by : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร