Event Date : 2024-08-22 - 2024-08-23

Submission Deadline : 2024-06-15

Venue : NIDA, Bangkok, Thailand

Website : https://conference.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อ  “Redesigning Our Common Future for Sustainable Transformationซึ่งจะมีกิจกรรมการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศและการนำเสนอผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ

Organized by : คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์