Event Date : 2024-08-01

Submission Deadline : 2024-07-10

Venue : Online Conference

Website : http://conference.grad.ssru.ac.th

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 นั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดให้มีขึ้นทุกปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ และเพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศนำเสนอผลงานวิจัยตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยนั้นมีบทบาทสำคัญในการนำความรู้มาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัย และยังตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอันเกิดขึ้นอีกทั้งยังเล็งเห็นว่า เราจำต้องทบทวนความคล่องตัวทางศาสตร์ต่างๆ เพื่อปรับตัวและในการใช้ศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ และศาสตร์เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพ มาแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ของมนุษย์และสังคมที่หลากหลายและซับซ้อน จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจจากทั่วประเทศ

 

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา