Event Date : 2024-07-19

Submission Deadline : 2024-06-20

Venue : โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Website : http://conference.phrae.mju.ac.th/theevent?WID=48

ภายใต้หัวข้อ \"การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน\"

 

กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางพืช ประกอบด้วย

การปรับปรุงพันธุ์ 

การผลิตพืช

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

การอารักขาพืช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตพืชสมัยใหม่

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ประกอบด้วย

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

โรคและสุขาภิบาลสัตว์

การปศุสัตว์

การผลิตสัตว์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัตว์สมัยใหม่ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้จุลินทรีย์ ประกอบด้วย

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตรและอาหาร

เห็ด รา ยีสต์ และการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร ประกอบด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหาร

อาหารสุขภาพ และอาหารเชิงหน้าที่

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

 

กลุ่มที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นิเวศวิทยาและการจัดการ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมยุค 4.0 เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

การจัดการองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

 

กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและสังคมสังคมศาสตร์

ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

ด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ด้านศึกษาศาสตร์

ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่และอื่น ๆ

 

กลุ่มที่ 4 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ (นักเรียนและนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลอง

โครงงานสหกิจศึกษา

ปัญหาพิเศษ

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ประกอบด้วย

โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร และอาหาร

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

สังคมศาสตร์

โครงงานทางสังคมศาสตร์

โครงงานสหกิจศึกษา

ปัญหาพิเศษ/การค้นคว้าอิสระ

Organized by : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ