หัวข้อ Topic : ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ (Business & Economics)

2023-10-14 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “Crises and Opportunities Management Conference national and International : COMCI # 3” ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Development Administration in the Digital Technology Era”
2023-10-27 6th Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National & International Conference การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
2023-10-27 The 18th National and The 8th International Sripatum University Conference (SPUCON 2023) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566
2023-10-27 6th Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National & International Conference งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่6
2023-10-30 21th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่21
2023-10-30 21th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่21
2023-10-30 The 8th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8
2023-11-04 International Multidisciplinary Conference on Current Research
2023-11-04 The 11th CAS National and International Conference: Hope and Truth in the Context of Thai Education การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย "ความหวังและความจริงในบริบทของการศึกษาไทย"
2023-11-06 15th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 15
2023-11-06 15th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 15
2023-11-10 The 2nd National Conference in Aviation, Travel, and Service 2023 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่สองประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
2023-11-23 The 14th Rajamangala Surin National Conference (14th RSNC) การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
2023-11-24 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษายุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
2023-11-24 The 13th STOU National Research Conference การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13
2023-11-25 The 11th Nonsi Isan National Academic Conference 2023 การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
2023-11-27 10th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่ 10
2023-12-07 The 20th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2023-12-09 2nd International Conference on Application of Artificial Intelligence and Internet of Things on Management, Science and Technology
2023-12-09 International Conference on Mathematics And Applied Science
2023-12-09 International Conference on Biological and Environmental Sciences
2023-12-15 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (NCAME 2023)
2023-12-15 Development of New Era of Thai Society towards the Sustainability การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์
2023-12-21 Maejo University Annual Conference 2023 : Agricultural, Food and Heah Innoation ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ
2023-12-25 26th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
2023-12-25 26th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
2024-03-01 15th Women's Leadership and Empowerment Conference [WLEC2024]
2024-03-01 Silver economy: A golden opportunity for the future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
2024-03-09 14th Poverty and Social Protection Conference [PSPC2024]
2024-04-26 The 9th RSU International Research Conference on Social Sciences, Humanities, Education, Management and Arts 2024 (RSUSOC-2024)
2024-05-06 2nd International Conference on Women’s Health and Breast Cancer
2024-07-28 The 13th International Convention of Asia Scholars (ICAS 13)