หัวข้อ Topic : หลายสาขา (Other)

2023-10-03 The 23rd International Conference of Public Health Sciences “Sustainable Public Health: Innovations for Global Impact”
2023-10-03 Sustainable Public Health: Innovations for Global Impact The 23rd International Conference of Public Health Sciences
2023-10-17 Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023)
2023-10-27 International Conference on Alternative Medicine and Integrative Health
2023-10-27 International Conference on Alternative Medicine and Integrative Health
2023-10-27 International Conference on Alternative Medicine and Integrative Health
2023-10-27 International Conference on Alternative Medicine and Integrative Health
2023-10-27 6th Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National & International Conference การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
2023-10-27 6th Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National & International Conference งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่6
2023-10-30 21th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่21
2023-10-30 21th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่21
2023-11-01 10th Peace and Conflict Resolution Conference [PCRC2023]
2023-11-04 International Multidisciplinary Conference on Current Research
2023-11-04 The 11th CAS National and International Conference: Hope and Truth in the Context of Thai Education การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย "ความหวังและความจริงในบริบทของการศึกษาไทย"
2023-11-06 15th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 15
2023-11-06 15th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 15
2023-11-10 9th Public Health Conference [PHC2023]
2023-11-10 The 2nd National Conference in Aviation, Travel, and Service 2023 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่สองประจำปีครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
2023-11-14 5th International Conference on Sexuality:​ Health, Education and Rights [ICSHER2023]
2023-11-23 The 14th Rajamangala Surin National Conference (14th RSNC) การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
2023-11-25 The 11th Nonsi Isan National Academic Conference 2023 การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
2023-11-27 10th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่ 10
2023-12-07 The 20th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2023-12-09 2nd International Conference on Application of Artificial Intelligence and Internet of Things on Management, Science and Technology
2023-12-09 International Conference on Mathematics And Applied Science
2023-12-09 International Conference on Biological and Environmental Sciences
2023-12-21 Maejo University Annual Conference 2023 : Agricultural, Food and Heah Innoation ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ
2023-12-25 26th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
2023-12-25 26th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
2024-01-31 The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)
2024-02-08 The 7th International Conference on Food and Applied Bioscience 2024
2024-03-01 15th Women's Leadership and Empowerment Conference [WLEC2024]
2024-03-09 14th Poverty and Social Protection Conference [PSPC2024]
2024-03-13 9th International Conference on Spirituality and Psychology [ICSP2024]
2024-03-17 2nd International Conference on Happiness and Well-being [ICHW2024]
2024-09-16 Global Summit and Expo on Materials Science and Nanoscience