Event Date : 2018-07-18 - 2018-07-20

Submission Deadline : 2018-01-31

Venue : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, จังหวัดนครนายก

Website : http://ncce23.org/home/index.php?l=th

ภายใต้โมเดล “อุตสาหกรรม 4.0” ที่มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม คุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการสังคม ทำให้สามารถพบเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คน ทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในการรองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และ การพัฒนาเมืองสู่ความเป็น Smart City หรือเมืองที่อำนวยต่อการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมืองอย่างมีคุณภาพ จากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งการสื่อสาร การเดินทาง การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และ ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนการออกแบบ การผลิตสินค้าและบริการ และการนำไปใช้ ในรูปแบบใหม่ๆ

                

วิศวกรโยธา เป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ  ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำหรับในยุคประเทศไทย 4.0 นั้น การปรับตัวของวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเพื่อสร้างโอกาสในระดับภูมิภาคอาเซียน และแสดงบทบาทต่อสังคมเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธายุคใหม่กับการรับใช้สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร และผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ  และเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้วยวิศวกรรมโยธาเหล่านี้ ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  

 

หัวข้อของการประชุม

- วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering, STR)

- วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)

- วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)

- วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)

- วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)

- วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)

- วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Geographic Information System Engineering, SGI)

- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)

- วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering, INF)

- วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education, CEE)

- วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET) 

Organized by : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ