หัวข้อ Topic : การบริหาร (management)

2023-03-24 NCAR NBU : National Conference in Applied Research:New Global Perspectives in the post- pandemic: Challenges and Opportunities การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 : “มิติใหม่ของโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ความท้าทายและโอกาส”
2023-03-27 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17
2023-03-31 The 19th International and National conference in Applied Computer Technology and Information System and The International and National Conference on Business Administration 2023-1 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th International conference in Applied Computer Technology and Information System) และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2023-1)
2023-03-31 KKBS INTERNATIONAL CONFERENCE 2023 : BUSINESS INNOVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
2023-03-31 The 9th Business, Economics and Communications International Conference 2023 โครงการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่9
2023-04-05 The 12th PSU Trang National and 2nd PSU Trang International Conference การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และ การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 2
2023-04-11 4th International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2023) การประชุมวิชาการนานาชาติสหวิทยาการและวิจัยทางการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
2023-04-24 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่8
2023-04-28 The 8th RSU International Research Conference on Social Sciences, Humanities, Education, Management and Arts 2023 (RSUSOC-2023)
2023-05-11 The 41st Conference of Industrial Engineering Network 2023 “The Next Chapter of Industrial Engineering” งานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566
2023-05-12 The 10th National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 10
2023-05-18 2023 8th International Conference on Business and Industrial Research
2023-05-18 The 9th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC) การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC Academic Conference 2023
2023-05-18 The 9th TNI Academic Conference (TNIAC2023) งานประชุมสหวิทยาการระดับชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9
2023-05-18 2023 - 8th International Conference on Business and Industrial Research The 8th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2023)
2023-05-18 The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences
2023-05-19 The 14th Hatyai National and International Conference การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
2023-05-22 24th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24
2023-05-24 IAMBEST2023 The 8th National Conference and The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology
2023-05-25 IAMBEST2023 The 8th National Conference and The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Sciences and Technology
2023-05-26 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (MDTE 2023)
2023-05-27 11th National Conference on Quality Management and Technology Innovation การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 11
2023-05-30 The 8th National Academic Conference "Academic Thepsatri Management Science" การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ”
2023-06-06 The 7th UTCC National Conference : Developing the Country with BCG Model to Enhance Sustainable Competitiveness การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 : การพัฒนาประเทศด้วย BCG โมเดลเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี
2023-06-09 The 2nd Bangkok University National Conference : Designing a Sustainable Future with Creativity การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์
2023-06-13 2023 SPUC national and international conference : Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs). โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2023-06-16 The 12th National Conference on Applied Liberal Arts (NCAA 2023) การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12
2023-06-16 The 6th International Conference on Applied Liberal Arts: ICAA 2023 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6
2023-06-26 20th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่20
2023-06-30 The 12ᵗʰ National and The 5ᵗʰ International Conference Management Sciences 2023 BCG Model : Creative Economy for Sustainable Development การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
2023-07-03 25th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25
2023-07-20 การวิจัยและนวัตกรรมสังคมสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566
2023-08-17 Proactive Anti-Aging Anticipate Health Risks to promote health span and DPU Wellness Summit 2023 HEAT International Anti-Aging Congress 2023