หัวข้อ Topic : ศิลปะ (Arts & Culture)

2023-03-24 NCAR NBU : National Conference in Applied Research:New Global Perspectives in the post- pandemic: Challenges and Opportunities การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 5 : “มิติใหม่ของโลกภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : ความท้าทายและโอกาส”
2023-04-05 The 12th PSU Trang National and 2nd PSU Trang International Conference การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 และ การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 2
2023-04-24 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่8
2023-04-28 The 8th RSU International Research Conference on Social Sciences, Humanities, Education, Management and Arts 2023 (RSUSOC-2023)
2023-05-17 National Conference on Science and Technology and Routine to Research การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย
2023-05-18 The 15th International Conference on Humanities and Social Sciences
2023-05-22 24th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24
2023-06-06 The 7th UTCC National Conference : Developing the Country with BCG Model to Enhance Sustainable Competitiveness การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 : การพัฒนาประเทศด้วย BCG โมเดลเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ครบรอบ 60 ปี
2023-06-09 The 2nd Bangkok University National Conference : Designing a Sustainable Future with Creativity การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 การออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์
2023-06-13 2023 SPUC national and international conference : Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs). โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2023-06-16 The 12th National Conference on Applied Liberal Arts (NCAA 2023) การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12
2023-06-16 The 6th International Conference on Applied Liberal Arts: ICAA 2023 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6
2023-06-26 20th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่20
2023-07-03 25th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25
2023-07-20 การวิจัยและนวัตกรรมสังคมสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566
2023-08-17 Proactive Anti-Aging Anticipate Health Risks to promote health span and DPU Wellness Summit 2023 HEAT International Anti-Aging Congress 2023
2023-09-12 International Conference on Language Education and Thai Studies: Diversities and Voices in Language Education and Thai Studies (LETS 2023) งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาภาษาและไทยศึกษา 2023