หัวข้อ Topic : แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Health & Medical Science)

2023-03-27 17th National and International Conference on Humanities and Social Sciences การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17
2023-04-24 8th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่8
2023-04-28 The 8th RSU International Research Conference on Sciences and Technology 2023 (RSUSCI-2023)
2023-05-04 ASEAPS 2023 “Unifying ASEAPS Against Pain” The 9th Association of Southeast Asian Pain Societies (ASEAPS) Congress in conjunction with the 34th Annual Scientific Meeting of the Thai Association for the Study of Pain
2023-05-17 National Conference on Science and Technology and Routine to Research การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย
2023-05-18 2023 8th International Conference on Business and Industrial Research
2023-05-22 24th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 24
2023-05-26 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 (MDTE 2023)
2023-06-13 2023 SPUC national and international conference : Innovation for providing academic services to the society in the digital age For sustainable development goals (SDGs). โครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ครั้งที่ 12 เรื่อง นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้ยุคดิจิทัลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2023-06-19 International Conference on Dentistry and Oral Health
2023-06-26 20th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่20
2023-07-03 25th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 25
2023-08-17 Proactive Anti-Aging Anticipate Health Risks to promote health span and DPU Wellness Summit 2023 HEAT International Anti-Aging Congress 2023
2023-08-22 The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023) การประชุมวิชาการนานาชาติ “การพัฒนายาในปัจจุบัน ครั้งที่ 7” และ “กระท่อมโลก” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
2023-10-27 International Conference on Alternative Medicine and Integrative Health