หัวข้อ Topic : แพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Health & Medical Science)

2023-10-03 The 23rd International Conference of Public Health Sciences “Sustainable Public Health: Innovations for Global Impact”
2023-10-03 Sustainable Public Health: Innovations for Global Impact The 23rd International Conference of Public Health Sciences
2023-10-27 International Conference on Alternative Medicine and Integrative Health
2023-10-27 6th Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National & International Conference การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6
2023-10-27 The 18th National and The 8th International Sripatum University Conference (SPUCON 2023) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566
2023-10-27 6th Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National & International Conference งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่6
2023-10-30 21th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่21
2023-10-30 21th International Social Sciences and Business Research Conference งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่21
2023-11-04 International Multidisciplinary Conference on Current Research
2023-11-04 The 11th CAS National and International Conference: Hope and Truth in the Context of Thai Education การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย "ความหวังและความจริงในบริบทของการศึกษาไทย"
2023-11-05 10th Sustainable Development Conference [SDC2023]
2023-11-06 15th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 15
2023-11-06 15th National and International Conference on Administration and Management การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 15
2023-11-10 9th Public Health Conference [PHC2023]
2023-11-13 การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและวิกฤต”
2023-11-14 5th International Conference on Sexuality:​ Health, Education and Rights [ICSHER2023]
2023-11-23 Health and Well-being Beyond the Era of New Normal The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (2023 PPCR)
2023-11-23 The 14th Rajamangala Surin National Conference (14th RSNC) การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
2023-11-24 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชพฤกษ์วิชาการ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษายุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
2023-11-24 The 13th STOU National Research Conference การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13
2023-11-25 16th Asian Confederation for Physical Therapy Congress 2023 & 50th Anniversary of Physical Therapy Association of Thailand
2023-11-25 The 11th Nonsi Isan National Academic Conference 2023 การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
2023-11-27 10th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเสมือนจริง ด้านการวิจัยแบบสหวิชาชีพ ครั้งที่ 10
2023-12-07 The 20th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2023-12-09 2nd International Conference on Application of Artificial Intelligence and Internet of Things on Management, Science and Technology
2023-12-09 International Conference on Mathematics And Applied Science
2023-12-09 International Conference on Biological and Environmental Sciences
2023-12-21 Maejo University Annual Conference 2023 : Agricultural, Food and Heah Innoation ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ
2023-12-21 Maejo University Annual Conference 2023 Agricultural, Food and Heah Innoation ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ
2023-12-25 26th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
2023-12-25 26th National Graduate Conference งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 26
2024-02-04 23rd Thai Medical Education Conference 2024 การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
2024-03-01 Silver economy: A golden opportunity for the future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
2024-03-13 9th International Conference on Spirituality and Psychology [ICSP2024]
2024-03-17 2nd International Conference on Happiness and Well-being [ICHW2024]
2024-04-26 The 9th RSU International Research Conference on Sciences and Technology 2024 (RSUSCI-2024)
2024-05-06 2nd International Conference on Women’s Health and Breast Cancer
2024-05-13 2nd International Conference on Pediatrics and Healthcare
2024-05-13 2nd International Conference on Gynecology and Obstetrics การประชุมวิชาการนานาชาติด้านนรีเวชวิทยาและสูติศาสตร์ ครั้งที่ 2
2024-05-16 2nd International Conference On Nursing Care And Patient Safety
2024-07-28 The 13th International Convention of Asia Scholars (ICAS 13)
2024-09-16 Global Summit and Expo on Materials Science and Nanoscience