หัวข้อ Topic : การพัฒนา (Development)

2024-06-14 The 6th Suan Dusit National Academic Conference 2024 "BCG Innovation for Education" งานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”
2024-07-02 The 13th Natonal and International Conference on Driving The Economy in Disruptive Technalogies Era การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง
2024-07-04 The 16th NPRU National Academic Conference 2024 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2024-07-05 The 3rd Bangkok University National Conference : Cross-disciplinary Collaboration for Sustainable Solutions การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ : ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
2024-07-07 IFIP 21st International Conference on Product Lifecycle Management
2024-07-12 DPUการประชุมวิชาการระดีบชาติครั้งที่ 19และเครือข่ายประชาชื่นครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
2024-07-18 The 18th Ubon Ratchathani University Research Conference (UBRC): Green-Growth-Gate การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18
2024-07-23 The 3rd National Conference on Aviation, Travel, and Service 2024 & The 1st International Conference on Aviation, Travel, and Service 2024 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 3 ปี 2567 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1 ปี 2567
2024-07-28 The 13th International Convention of Asia Scholars (ICAS 13)
2024-08-22 The 2024 National and International Conference of the National Institute of Development Administration (The 3rd NIC-NIDA Conference in 2024) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567
2024-09-16 Global Summit and Expo on Materials Science and Nanoscience